Blocks - Tabel

📘

Blocks - Tabel

Met het Tabel-block kunt u uw data weergeven in een tabel. Dit is ideaal om een overzichtelijke lijst met data te tonen. Kies welke data u wilt weergeven in uw tabel en pas hier eventueel filters op toe. Stel eventueel de kolomuitlijning in of voeg eenheden aan de kolom toe middels voor- en/of achtervoegsels.

623

Voorbeeld - Tabel-block

Algemeen

 1. Geef een titel.
 2. Geef een beschrijving.
 3. Kies de achtergrondkleur.
 4. Kies de taal.
 5. Kies of er, en hoeveel decimalen getoond moeten worden.

Data

 1. Kies de gewenste Dataset uit het Project waar de App in zit.
 2. Kies een hoofd-attribuut (de key).
 3. Kies een waarde-attribuut.
 4. Kies de operator:
 • Sum: het totale aantal van de attribuutwaarden
 • Count: het aantal (verschillende) attribuutwaarden
 • Min: de laagste waarde
 • Max: de hoogste waarde
 • Average: de gemiddelde waarde
 • Median: de middelste waarde
 1. Kies de sortering (onbepaald, oplopend of aflopend).

Filter

 1. Kies eventueel een attribuut om op te filteren.
 2. Kies een filter-operator:
 • Gelijk aan
 • Niet gelijk aan
 • Als
 • Niet als
 • Groter dan
 • Groter dan of gelijk aan
 • Kleiner dan
 • Gelijk aan of kleiner dan
 • En - alleen bij YAML
 • Of - alleen bij YAML
 1. Vul de filterwaarde in.

Kolommen

 1. Geef kolom 1 een titel.
 2. Kies de procentuele breedte van kolom 1, kolom 2 zal de rest omvatten.
 3. Kies de tekstuitlijning van kolom 1 (links, midden of rechts).
 4. Geef kolom 2 een titel.
 5. Kies de tekstuitlijning van kolom 2 (links, midden of rechts).

Opmaak

 1. Vul eventueel een eenheid in als voorvoegsel voor kolom 2.
 2. Vul eventueel een eenheid in als achtervoegsel voor kolom 2.

YAML

📘

Aanvullende opties met YAML-formulier

Bepaalde variabelen zijn niet instelbaar vanuit het reguliere formulier. Onderstaand is daarom het volledige YAML-formulier te vinden om ook deze instellingen te kunnen gebruiken.

Let op! Deze is bruikbaar voor de nieuwste versies van Apps en Blocks, beschikbaar vanaf Release 30.

 1. Start door het betreffende Block in de Editor te bewerken.
 2. Wissel onderaan naar het YAML-formulier.
 3. Kopieer onderstaande code en plak deze in de Editor.
 4. Vul de variabelen in door overal number en string met de gewenste waarde te vervangen en bij de meerkeuzevariabelen alleen de gewenste optie te laten staan. Onder het onderstaande YAML-formulier is ter referentie een tabel te vinden met de veldtypen en standaardwaarden, welke gebruikt worden als een variabele volledig weggelaten wordt. Beschrijvingen zullen nader worden toegevoegd.
 • Boolean: kies true om weer te geven of te gebruiken, kies false om dit niet te doen.
 • String: geef een waarde op, dit kan o.a. een optie zoals in onderstaand YAML-formulier zijn, maar ook een stuk tekst of hex-waarde. Let op! Waarden van dit type moeten tussen aanhalingstekens worden gezet (bv. "#ffffff").
 • Number: geef een getal als waarde op (vaak in pixels).
version: '1.0'
table:
 liveTable: true | false
 title: string
 description: string
 style:
  backgroundColor: string
 layout:
  column1:
   textAlign: left | center | right
   title: string
   width: number
  column2:
   prefix: string
   suffix: string
   textAlign: left | center | right
   title: string
 format:
  decimals: number
  locale: string
 data:
  datasetId: string
  alias:
   <key>: "<value of your choice>"
  operator: sum | count | min | max | avg | median
  order: asc | desc
  percentage: true | false
  limit: number
  attributes:
   key: string
   value: string
  filter:
   enable: true | false
   percentage: true | false
   operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
   attribute: string
   value: string
   filters: 
    - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
     attribute: string
     value: string
     filters:
      - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
       attribute: string
       value: string
VeldTypeBeschrijvingDefault-waarde indien van toepassingEenheid indien van toepassing
liveTablebooleanOf dynamische filters toegepast mogen wordentrue
titlestringTitel[operator] op [values] van [dataset]
descriptionstringBeschrijving
backgroundColorstring (hex)Achtergrondkleur# ffffff
column1.textAlignstringUitlijning van de tekst in de eerste kolomleft
column1.titlestringTitel van de eerste kolomvalue of attributes.key
column1.widthnumberBreedte van de eerste kolom50%
column2.prefixstringDe eenheid als voorvoegsel
column2.suffixstringDe eenheid als achtervoegsel
column2.textAlignstringUitlijning van de tekst in de tweede kolom
column2.titlestringTitel van de tweede kolomvalue of attributes.value | operator "count"
decimalsnumberHet aantal decimalen0px
localestringTaalen
datasetIdstringID van de dataset
percentagebooleanOf de waarden als percentage getoond moeten wordenfalse
limitnumberHet maximaal aantal records wat in de tabel getoond mag worden
alias.stringAlias op de data-attribuutnamen. is de attribuutnaam. De waarde die hier aan wordt gegeven, in "", is de alias
orderstringDe sorteringundefined
attributes.keystringAttribuut voor de groepering van de data
attributes.valuestringHet waarde-attribuut
filter.enablebooleanOf er een filter toegepast dient te wordenfalse
filter.attributestringHet attribuut waarop gefilterd dient te worden
filter.operatorstringOperator waarmee gefilterd dient te worden
filter.valuestringFilterwaarde
filters[0].operatorstringOperator wanneer er meervoudige filters worden toegepast
filters[0].attributestringAttribuut wanneer er meervoudige filters worden toegepast
filters[0].valuestringAttribuutwaarde wanneer er meervoudige filters worden toegepast

Voorbeelden

Instellen limiet

Onderstaand een voorbeeld van een YAML voor een tabel, waarmee een limiet op het aantal records ingesteld kan worden. Deze kun je hergebruiken door de dataset-id, attribuut-definities en titels te vervangen.

version: "1.0"
table:
 liveTable: true
 style:
  backgroundColor: "rgb(255,255,255)"
 layout:
  column1:
   title: "Provincie"
  column2:
   textAlign: "right"
   title: "Bevolkingsdichtheid"
   suffix: "inwoners per km2"
 format:
  locale: "nl"
 data:
  datasetId:
   id: "2b63fd25-b46b-436f-882f-bf23d8923f7c"
   name: "Provinciekaart"
  operator: "sum"
  order: "asc"
  limit: 5
  attributes:
   key: "provincie"
   value: "bevolkingsdichtheid"

Meervoudig filter

Voor een voorbeeld van hoe je meervoudige filters in kunt stellen zie deze handleiding.